MDFT-työskentely auttaa koko perhettä

MDFT-työskentely on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi nuorille, joiden käytös- ja päihdeoireilu on vakavaa. MDFT-terapeutti tapaa hoitojakson ai-kana tiiviisti niin nuorta kuin vanhempiakin sekä huolehtii yhteydenpidosta ammattilaisverkostoon. MDFT on tutkittuun tietoon pohjautuva ...

MDFT-työskentely on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi nuorille, joiden käytös- ja päihdeoireilu on vakavaa. MDFT-terapeutti tapaa hoitojakson ai-kana tiiviisti niin nuorta kuin vanhempiakin sekä huolehtii yhteydenpidosta ammattilaisverkostoon.

MDFT on tutkittuun tietoon pohjautuva perheterapeuttinen työskentelymalli, joka on kehitetty nuorten käytös- ja päihdeongelmien hoitamiseen. Kirjainyhdistelmä tulee sanoista multidimensional family therapy eli monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely.

Työskentely yhdistelee monia terapeuttisia suuntauksia ja hoitotekniikoita. Terapeutti tapaa nuoren lisäksi myös tämän vanhempia, perhettä ja muuta verkostoa, kuten esimerkiksi nuorisopsykiatrian, lastensuojelun tai koulun henkilökuntaa. Ajatuksena on, että kun nuoren ongelmien syyt ovat moninaiset, pelkästään nuoren kanssa työskenteleminen ei riitä muutoksen saavuttamiseen.

MDFT on vahvaan kansainväliseen tutkimusnäyttöön perustuva menetelmä, joka on todettu tehokkaaksi nuoren käytös- ja päihdeoireilun ollessa vakavaa. Usein taustalla on jo erilaisia auttamisyrityksiä, ja tilanteessa harkitaan laitossijoitusta.

Hoitomuoto sopii hyvin adoptioperheille, jossa nuorella on käytös- ja päihdeongelmia, ainakin yksi vanhempi pystyy sitoutumaan työskentelyyn, eikä nuorella tai vanhemmalla ole akuuttia, hoitoa vaativaa sairautta. MDFT-terapiassa huomioidaan adoptiotaustasta nousevien erityistekijöiden vaikutus nuoren kehitykseen, vanhemmuuteen ja koko perheen dynamiikkaan.

Tiivis hoito vaatii sitoutumista

MDFT on tiivistä ja tavoitteellista. Työskentelyjakso kestää noin 6 kuukautta, ja tapaamisia on noin 2–3 kertaa viikossa eri kokoonpanoin. MDFT-terapeutti tapaa viikoittain nuoren ja vanhemmat yhdessä ja erikseen sekä pitää yhteyttä verkostoon.

Tapaamisissa nuoren kanssa voidaan esimerkiksi työstää vaihtoehtoja riskikäyttäytymiselle tai etsiä erilaisia elämäntaitoja. Vanhemman tapaamisen tavoitteena taas voi olla vanhemmuuden käytänteiden tutkiminen tai vanhempien keskinäisen tiimityön vahvistaminen. Tapaamisissa voidaan myös paneutua vanhempien jaksamiseen tai kipeisiin tunteisiin, kuten syyllisyyteen, häpeään ja pettymyksiin.

Perheenjäsenten väliset suhteet voivat olla kielteisesti latautuneita ja yhteyden tunne katkennut. Perhetapaamisten tarkoituksena on herättää myönteinen tunneyhteys perheenjäsenten välille sekä oppia uusia toimintatapoja riitatilanteista selviytymiseen. Tapaamisissa harjoitellaan puhumista ja toimimista siten, että perheenjäsenet voivat ilmaista toisilleen välittämistä ja arvostusta.

Verkostotyö on työskentelyssä tärkeässä roolissa, sillä usein nuoren ja perheen ympärillä toimii jo useita ammattilaistahoja. MDFT-terapeutti toimii ”case managerina”, joka huolehtii työskentelyn etenemisestä kaikilla tasoilla. Näin perheen ei tarvitse olla yhteydessä moneen eri toimijaan. Samalla MDFT-terapeutille muodostuu kirkas kokonaiskuva nuoren tilanteesta. Työskentelyn tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti, perheen tarpeet ja kulttuuri huomioiden.

MDFT vaatii perheeltä panostusta ja sitoutumista, sillä työskentely on tiivistä ja muutokseen tähtäävää. Vanhempien sitoutuminen on tärkeää, sillä yleensä nuorella ei alkuvaiheessa ole omaa motivaatiota. Tätä ei pidetä esteenä työskentelyn aloittamiselle.

Vanhemmat avainroolissa

Nuoren nähdään MDFT:ssä kiinnittyvän hoitoon aluksi vanhempien kautta. Vanhempien halu auttaa nuorta tekemään asioitaan toisin onkin tärkeä muutostekijä.

MDFT:ssä nuoren ongelmia ei selitetä yksilötason ominaisuuksina vaan monen tekijän kokonaissummana. Perhetilanteen nähdään heijastuvan nuoren käyttäytymiseen ja vointiin. Nuoren ongelmat vuorostaan lisäävät perheen kuormittuneisuutta ja siten syövät perheen voimavaroja ponnistella muutoksen eteen.

Vaikka vanhempien sitoutuminen on edellytys muutokselle, se ei yksin riitä. Työskentelyssä nuorta autetaan löytämään itselleen merkityksellisiä syitä muuttaa tilannettaan. Nuorta tuetaan tunnistamaan asioita, joita hän haluaisi elämässään saavuttaa, ja nimeämään pahoinvointiin liittyviä kokemuksia.

Tavoitteena parempi toimintakyky

MDFT on perheenjäsenten, verkoston ja MDFT-terapeutin keskinäistä tiimityötä, ja muutos vaatii kaikilta aktiivista panostusta ja ponnistelua. Konkreettisella ja yksilöllisellä lähestymistavalla pyritään siihen, että uudet opit ja toimintamallit integroituvat perheen käytäntöihin askel askeleelta, eikä muutos jää vain puheen tasolle.

MDFT:n perusoletus ei ole, että kaikki ongelmat saataisiin työskentelyn kuluessa ratkottua. Sen sijaan työskentelyn tavoitteena on vahvistaa nuoren ja perheen omaa toimintakykyä, samoin perheen luottamusta omiin keinoihinsa ja voimavaroihinsa selviytyä hankalammistakin tilanteista.

Tyypillisesti työskentelyn lopputuloksena on, että nuoren käyttäytyminen rauhoittuu. Tämä näkyy käytös- ja päihdeoireilun vähenemisenä ja koulunkäynnin paranemisena. Vanhemmuuden taidot vahvistuvat, perheen vuorovaikutus muuttuu myönteisemmäksi ja perheenjäsenten väliset yhteydet vahvistuvat. Samalla myös tarpeettomat kontaktit verkostoon vähenevät, ja laitossijoituksen uhka väistyy.

 

MIKÄ?

MDFT
  • MDFT:TÄ ON KEHITETTY Yhdysvalloissa 1980-luvulta lähtien auttamaan 12–19-vuotiaita nuoria, joilla on laaja-alaisia ongelmia.
  • SUOMEEN MDFT ON TUOTU vuonna 2011 Mieli ry:n (entinen Suomen Mielen-terveysseura) Palaset kohdalleen -hank-keen koordinoimana.
  • MDFT:TÄ TEHDÄÄN AKTIIVISESTI Eksoten, Soiten, Pietarsaaren, Savonlinnan ja HUS-nuorisopsykiatrian toiminta-alueilla sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojeluissa. Lisäksi KYSin, TAYSin ja Keski-Suomen alueilta voi tiedustella MDFT:tä. Työskentelyn piiriin ohjaudutaan yleensä nuorisopsykiatrian tai lastensuojelun palveluiden piiristä.

 


 

Kirjoittaja Katriina Rinkinen on koulutukseltaan sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, työn-ohjaaja ja MDFT-avainterapeutti. Hän työskentelee MDFT-menetelmäkoordinaattorina Mieli ry:ssä.

Mieli ry vastaa MDFT:n valtakunnallisesta koordinoinnista yhdessä Hollannissa sijaitsevan, MDFT-koulutuksista vastaavan Youth Intervention Foundationin kanssa. Työn tarkoituksena on tukea MDFT:n leviämistä, implementaatiota ja koulutusta Suomessa.

Adoptioperheet ry
Kalevankatu 16,
00100 Helsinki